Privacybeleid

1. Wie zijn we?

Deze website is een initiatief van Mc Three nv.

Mc Three nv

Mannebeekstraat 6
8790 Waregem
België
+32 (0) 58 51 33 41
rugs@mcthree.be
BE0436.692.515

2. Privacyverklaring en GDPR policy vanaf 25-05-2018

Mc Three Carpets hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met onze privacyverklaring willen we u informeren over eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en over uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Mc Three Carpets.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst nog zal aangepast in het kader van nieuwe regelgeving (o.m. e-privacy). We raden u aan om in geval van twijfel de privacyverklaring te raadplegen op onze website. Iedere belangrijke wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Mc Three Carpets.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mc Three Carpets verbindt er zich toe om enkel deze informatie en gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld werden.

Op deze website van Mc Three Carpets worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u informatie aanvraagt. Al deze gegevens worden versleuteld verstuurd.

Er kunnen eveneens gegevens verzameld worden wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Mc Three Carpets, maar niet langer dan nodig om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over de producten en diensten van Mc Three Carpets.

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Die behandelen we hieronder in punt 6: Uw rechten.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Mc Three Carpets verzamelt enkel de hierboven vermelde persoonsgegevens om u op een veilige, optimale en persoonlijke wijze te kunnen informeren over onze commerciële diensten.

Bij een bezoek aan de website van Mc Three Carpets worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website en backoffice te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, welke pagina’s er werden bezocht en hoelang u deze heeft bezocht. Als u de Mc Three Carpets website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als gebruiker verschaft u steeds zelf de persoonsgegevens aan Mc Three Carpets en u kan op deze manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt Mc Three Carpets zich het recht voor om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden over het algemeen enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Mc Three Carpets. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Mc Three Carpets heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wanneer we gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet, door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, kan Mc Three Carpets de noodzakelijke gegevens doorgeven aan derden.

5. Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een betere inzage in de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u door naar onze Cookieverklaring.

Als u de Mc Three Carpets website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Uw rechten

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Mc Three Carpets verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informaticasystemen zal Mc Three Carpets onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage, aanpassen of wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van Mc Three Carpets transparante informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Mc Three Carpets uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Mc Three Carpets hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar rugs@mcthree.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door ons hieromtrent een aanvullende verklaring te bezorgen. Mc Three Carpets zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts een beroep doen op het recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Mc Three Carpets beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Als gebruiker heeft u bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Mc Three Carpets staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Mc Three Carpets dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Indien u als gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Mc Three Carpets hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar rugs@mcthree.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als gebruiker heeft u het recht om de aan Mc Three Carpets verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u als gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van uzelf.

Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Mc Three Carpets hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar rugs@mcthree.be

6.5 Recht op het intrekken van uw toestemming

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Mc Three Carpets hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar

6.6 Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).